Gebruikersvoorwaarden Columbus-websites en Columbus Reisreporter

1. Toepasselijkheid    
De websites www.columbustravel.nl en www.columbusmagazine.nl worden geëxploiteerd door uitgeverij Columbus. Columbus is geregistreerd bij de KvK onder nummer 34209536 en is gevestigd te Amsterdam aan de Spaklerweg 53, 1114 AE. Het e-mailadres van Columbus is info@columbusmagazine.nl.
 

Op de Websites biedt Columbus onder andere aan geregistreerde gebruikers/deelnemers de mogelijkheid om zich aan te melden voor de Columbus Reisreporter Community waarop Deelnemer content (tekst en beeld waaronder foto’s, tips en reviews) kan plaatsen en/of een reisweblog kan bijhouden.

Deze Voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op het gebruik van de Community maar ook van het gebruik van de Websites en de daarop aangeboden diensten en op de registratie door Deelnemer. Afwijkende voorwaarden gelden alleen als Columbus deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.


Door zich te registreren dan wel gebruik te maken van de Websites en de Community gaat Deelnemer akkoord met deze Voorwaarden en het Privacy en Cookie Statement op de Websites.


Columbus behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Websites. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden na inachtneming van een termijn van 14 dagen na publicatie op de Websites. Deelnemer wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.


Deze Voorwaarden zijn te downloaden op de Websites via de volgende link met de mogelijkheid om de Voorwaarden op te slaan en uit te printen.


2. Aanmelding/registratie
Om mee te doen als bijvoorbeeld Columbus Reisreporter moet Deelnemer zich aanmelden op de Websites en de Community via de aanmeldbutton. Deelnemer kan vervolgens inloggen via Facebook of met zijn/haar e-mailadres. Binnen de aanmeldingsprocedure vult Deelnemer onder andere een formulier in met een aantal verplichte velden met gegevens gebruikersnaam, wachtwoord en geldig e-mailadres. Als een verplicht veld niet is ingevuld kan de inschrijving van Deelnemer niet verwerkt worden. Deelnemer verplicht zich om het formulier volledig en naar waarheid in te vullen.
 

Nadat het aanmeldingsproces is afgerond krijgt Deelnemer toegang tot zijn of haar account. Dit Account en het gebruik ervan is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, met een wachtwoord dat Deelnemer zelf heeft gekozen en zorgvuldig dient te bewaren.
 

Door inschrijving, geeft Deelnemer Columbus toestemming voor het verwerken van haar gegevens en het opnemen daarvan in de Columbus database, een en ander in overeenstemming met het Privacy en Cookie Statement van Columbus.
 

Communicatie tussen Deelnemer en Columbus geschiedt elektronisch per email of via het systeem dat de Websites biedt.
 

Columbus is niet aansprakelijk voor opgave door Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane aanmeldingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Deelnemer.
 

Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben verkregen en kunnen deze toestemming op verzoek van Columbus schriftelijk overleggen. Als blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, kan Columbus besluiten de Deelnemer van deelname uit te sluiten, tenzij de Deelnemer aantoont alsnog toestemming te hebben verkregen.
 

Columbus heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 

3. DOOR GEBRUIKER TE PLAATSEN CONTENT
Deelnemer kan ten behoeve van de door haar te vervaardigen content zoals teksten, afbeeldingen, filmpjes en andere content (hierna: ‘Content’) binnen de omgeving van haar Account plaatsen met als doel deze via de Websites aan derden te verspreiden.

Columbus zal de inhoud van het Account en de Content die afkomstig is van
Deelnemer niet monitoren. Columbus is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Deelnemer geplaatste Content.

Uitsluitend Deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem of haar in het Account geplaatste en verspreide Content. In het bijzonder staat Deelnemer er voor in dat de Content voldoet aan de bepalingen van dit artikel, dat eventueel voor gebruik van de Content benodigde toestemmingen van derden is verkregen en dat hij/zij de Websites niet zal gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.


Deelnemer staat er tevens voor in dat de Content in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving. De Content mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgair, hatelijk, bedreigend, (kinder-)pornografisch en ander seksueel getinte Content te plaatsen. De Content mag verder niet de goede naam van Columbus aantasten.
 
Door plaatsing garandeert Deelnemer dat de Content voldoet aan deze Voorwaarden en accepteert Deelnemer de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de Content. Deelnemer vrijwaart Columbus voor alle schade en kosten die Columbus lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van de Content.
 

Columbus behoudt zich het recht voor de Content in te korten of aan te passen. Columbus heeft tevens het recht om de Content te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Content door derden te traceren.  Bovendien heeft Columbus het recht Content te verwijderen indien blijkt dat niet voldaan is aan deze Voorwaarden.
 

Columbus behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsambtenaar in te lichten over de Content die in strijd is met de openbare orde of anderszins in strijd is met de wet.
 

Het is Gebruiker niet toegestaan in haar Content commerciële en advertentie gerelateerde uitingen te verwerken of te tonen.
 

Het is Deelnemer niet toegestaan om de werking van de Websites dan wel de Community dan wel andere computers of systemen van Columbus of andere gebruikers te verstoren of het gebruik van de Websites door gebruikers te belemmeren of te beperken, waaronder begrepen:
-    het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en Trojaanse paarden;
-    het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Columbus of andere gebruikers;
-    het wissen van bestanden op computers of systemen van Columbus of andere gebruikers;
-    het gebruik maken van enigerlei geautomatiseerde systemen zoals robots, spiders of offline readers;
-    de beveiligings-gerelateerde onderdelen van de Websites of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen.

4. BEEINDIGING VAN HET GEBRUIK
Indien Deelnemer niet langer gebruik wenst te maken van de Websites en de Community dan kan Deelnemer dit via e-mail aangeven. Deelnemer kan zich te allen tijde opnieuw inschrijven.
 

Na beëindiging als hierboven omschreven, heeft Deelnemer geen toegang meer tot zijn of haar Account. Alsdan behoudt Columbus het recht om de Content, eventueel in een actief Account, te behouden om daarmee voor andere gebruikers zichtbaar te houden.
 

Columbus is gerechtigd de toegang tot de Websites en de Community te blokkeren dan wel Deelnemer definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van de Websites en de Community, zonder opgave van redenen.
 

Columbus is te allen tijde bevoegd om de Websites dan wel de Community zelf om haar moverende reden te staken dan wel aan een derde over te dragen waarbij deze derde gehouden is de afspraken met Deelnemer na te komen.
 

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN WEBSITE EN CONTENT
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, het concept, de look & feel, de inhoud van de Websites, de Community en de naam van de Websites en de Community bij Columbus dan wel haar licentiegevers.
 

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, eventueel middels licentie, waaronder auteurs- en portretrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere Content die door Deelnemer worden vervaardigd en geplaatst binnen het Account bij Deelnemer. Deelnemer vrijwaart Deelnemer Columbus voor claims van derden dienaangaande. Indien blijkt dat Deelnemer niet de maker is van de Content, dan heeft Columbus het recht deze Content te verwijderen.
 

Door plaatsing van de Content geeft Deelnemer Columbus en haar commerciële partners het exclusieve en onbeperkte recht om de Content geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren in alle media-uitingen van Columbus en/of haar commerciële partners, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is en met vermelding van zijn/haar naam.
 

Deelnemer is zich ervan bewust dat de plaatsing van de Content het risico met zich meebrengt dat derden, waaronder andere gebruikers van de Websites de Content kunnen opslaan, gebruiken en/of bewerken.
 

Deelnemer is te allen tijde vrij om de Content ook zelf te blijven gebruiken.
 

Columbus is gerechtigd reclames te tonen, voor, na of gelijktijdig met de vertoning
van inhoud op de Websites en de Community.
 

Columbus spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en zij
verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden via info@columbusmagazine.nl, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreuk makende Content.
Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:
(i)    een beschrijving van de Content met in ieder geval de naam van de afzender;
(ii)    een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
(iii)    uw contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat Columbus met u in contact kan treden.
 

6. AANSPRAKELIJKHEID
Indien Deelnemer (een gedeelte van) de Websites of de Community gebruikt, doet hij of zij dit op eigen risico. Columbus is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik.

Columbus is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Websites en de Community, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud van de Websites en/of Community of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Columbus.
 

De Websites en Community bevatten banners en links naar externe internetpagina's. Columbus is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Websites. Het Privacy en Cookie Statement van Columbus is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt.
 

Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Voorwaarden dan wel in de specifieke voorwaarden op de Websites kunnen Columbus niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele manier een (schade)verplichting voor Columbus in het leven roepen.
 

Als Deelnemer naar het oordeel van Columbus in strijd handelt met deze Voorwaarden dan wel om andere haar moverende redenen, heeft Columbus het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die Columbus kan nemen omvatten:
(i)    het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van Deelnemer tot de Websites en de Community;
(ii)    het beëindigen van een Account; en
(iii)    het verhalen op Deelnemer van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door Deelnemer van de Voorwaarden.
 

Columbus is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Deelnemer lijdt of maakt indien Columbus gebruik maakt van voornoemde bevoegdheden.
 

7. PRIVACY
Bij het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens houdt Columbus zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De manier waarop Columbus omgaat met de persoonsgegevens van Deelnemers is beschreven in het Privacy en Cookie Statement op de Website.


Columbus slaat de persoonsgegevens op in een database en verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemers voor de volgende doeleinden:
a)     om Deelnemer de gelegenheid te geven om een Account aan te maken en daarin bepaalde informatie over haarzelf en Content achter te laten;
c)     om een administratie bij te houden van Deelnemers;
d)     de Website en de door haar te leveren Dienst verder te ontwikkelen en te verbeteren; en
e)     voor statistische doeleinden.


Uitsluitend indien Deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Columbus de gegevens van Deelnemer verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie over hun diensten en producten.


Op het door Deelnemer achtergelaten e-mail adres ten behoeve van de Community, ontvangt hij/zij de Columbus nieuwsbrieven. Uitschrijving op deze nieuwsbrief is altijd mogelijk op de wijze als aangegeven onderaan iedere nieuwsbrief.

Columbus bewaart de middels de registratie voor de Dienst verzamelde persoonsgegevens zolang als de registratie van Deelnemer in stand blijft.
 

8. VERWIJZINGEN WEBSITES DERDEN
De Websites bevatten verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner, iframe  of button) naar websites van derden. Columbus heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid waaronder het privacy beleid van deze websites.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSKEUZE
Op deze Voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Columbus en
Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
voortvloeiend uit het gebruik van deze Voorwaarden en/of de Website en/of de
Community zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 24 oktober 2016.