Algemene leverings- en webshopvoorwaarden

A - ALGEMEEN


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene leverings- en webshopvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door Uitgeverij Columbus B.V. (hierna: ‘Columbus’), statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Spaklerweg 53, 1114 AE te Amsterdam. Uitgeverij Columbus B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34209536 BTW nummer: NL814352923B01.
 

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Columbus dan wel een tot Columbus behorende onderneming en natuurlijke personen (hierna: ‘Klant’ of ‘Abonnee’) gesloten overeenkomsten (hierna: ‘Overeenkomst’) bestaande uit onder andere een abonnementsovereenkomst met betrekking tot de door Columbus uitgegeven (online) magazines (hierna: ‘Magazines’) dan wel een overeenkomst met betrekking tot een (online) aankoop van een product (welkomstgeschenken etc.) of dienst van Columbus. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Columbus aan Klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door Klant bij Columbus geplaatste (online) bestellingen.

1.3 Door het afsluiten van een Overeenkomst (abonnement of bestelling van een product), gaat Klant akkoord met deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 1.4, geldt deze afwijking slechts voor de betreffende Overeenkomst of bestelling.  

1.4 Columbus heeft het recht om deze Voorwaarden en aanbiedingen tussentijds te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. De gewijzigde Voorwaarden worden gepubliceerd op de websites van Columbus en zullen 30 dagen na publicatie in werking treden.  

1.5 Indien Klant jonger is dan 16 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben van een voogd/ouder.

1.6 Deze Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan klantenservice@columbusmagazine.nl of via +31 85 8888 313 worden opgevraagd en zijn tevens gepubliceerd op www.columbusmagazine.nl, winkel.columbusmagazine.nl en op de individuele websites van de door Columbus uitgegeven tijdschriften.

1.7 Bij tegenstrijdigheid tussen het Algemene deel (A) van deze voorwaarden en de inhoud van de onderdelen B-D, prevaleert de inhoud van de onderdelen B-D.

2. Aansprakelijkheid en overmacht
2.1 Columbus is slechts aansprakelijk voor door Klant geleden schade indien deze schade aan Columbus is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Columbus komt. Columbus is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het gebruik door Klant van enig door Columbus geleverd product of welkomstgeschenk, tenzij Columbus aansprakelijk is conform het bepaalde inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van Columbus.
 

2.2 Columbus is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes (6) maanden na levering van het product is ontstaan dan wel voor schade die niet binnen 14 dagen na het ontstaan aan Columbus schriftelijk is gemeld. Indien de schade later is ontstaan zal Columbus op verzoek van Klant informeren over het eventueel verhalen van de schade op de leverancier van het product.

2.3 Indien in rechte wordt vastgesteld dat Columbus aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Klant geleden, en door de verzekering van Columbus uitbetaalde. directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Columbus beperkt tot maximaal vier maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 2.000 (tweeduizend Euro). Columbus is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn dan wel voor indirecte, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden. en/of gevolgschade.

2.4 Columbus is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Columbus gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Columbus, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Columbus, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

2.5 De Voorwaarden, genoemde abonnementsprijzen en Overeenkomst die door de Klant met Columbus wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

3. Auteursrecht
3.1 De inhoud van de door Columbus uitgegeven Magazines en websites mag niet door of met medewerking van Klant worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Columbus.
 

3.2 Alle auteursrechten, naburige rechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van de door Columbus geleverde Magazines, producten en/of diensten komen uitsluitend toe aan Columbus dan wel haar licentiegevers.

4. Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten
4.1 Alle door Columbus gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.
 

4.2 De aanvaarding van een bestelling (hierna: ‘Bestelling’) door Columbus geschiedt schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) of doordat Columbus met uitvoering van een Bestelling begint. Door Klant aan Columbus verstrekte Bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een Overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Columbus van deze Bestelling.
 

4.3 Een Bestelling kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. Columbus is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling is Columbus gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren. In een dergelijk geval is Columbus niet gehouden tot meer dan de restitutie van de eventueel door Klant al vooruitbetaalde bedragen.
 

4.4 Wijzigingen in een Bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan Columbus worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Columbus uitdrukkelijk worden aanvaard.

4.5 Columbus heeft het recht indien dit nodig of wenselijk is, Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.

4.6 De door Columbus gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Columbus schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.
 

5. Vragen en klachten
5.1 Vragen met betrekking tot het abonnement, facturen in verband met een Bestelling of een Overeenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan Columbus ter attentie van de afdeling Klantenservice te worden gericht. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op +31 85 8888 313 of per e-mail naar klantenservice@columbusmagazine.nl.
 

5.2 Klachten van welke aard dan ook, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan of de ontvangst van de factuur te worden gemeld aan Columbus via de in artikel 5.1 genoemde mogelijkheden. Columbus neemt klachten in behandeling en zal na twee weken hierop schriftelijk reageren.
 

5.3 Klachten, onder andere met betrekking tot de bezorging van het betreffende Magazine geven Klant niet het recht de betaling van facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 

6. Overdracht
Columbus mag uit deze Voorwaarden of de met Klant gesloten Overeenkomst voortvloeiende recht en verplichtingen aan een onderneming binnen haar eigen concern en derden overdragen, met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen Columbus en Klant naleeft. Columbus zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Klant kan haar rechten en verlichtingen uit de Overeenkomst met Columbus niet aan een derde overdragen, tenzij Columbus daartoe schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.
 

7. Privacy
7.1 Columbus respecteert de privacy van haar Klanten. Persoonlijke gegevens van Klanten worden door Columbus dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Columbus houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. en heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer m1586121.
 

7.2 Uitgeverij Columbus B.V., onderdeel van New Skool Exploitatie B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het sluiten van een Overeenkomst of bij het plaatsen van een Bestelling met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst tussen Columbus en Klant, een administratie bij te houden van alle Klanten, Klanten naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van Klant een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Columbus haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de behoeftes van Klant, en om haar Klanten aanbiedingen te kunnen doen van Columbus.
 

7.3 Klant is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door Columbus kan worden gemaakt als bedoeld in artikel 7.2 en Klant gaat akkoord met het Privacy statement dat is gepubliceerd op o.a. www.columbusmagazine.nl.
 

7.4 Klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door e-mail te sturen naar klantenservice@columbusmagazine.nl  of een brief naar ‘Klantenservice privacy’, Spaklerweg 53,1114 AE te Amsterdam)
 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Voorwaarden en op de tussen Klant en Columbus gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden en voornoemde Overeenkomst, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, met uitzondering van de geschillen die onder de competentie van de Kantonrechter vallen, deze zullen worden gebracht naar de Kantonrechter te Haarlem.
 
B. SPECIFIEKE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN
Deze bepalingen zijn naast de bepalingen genoemd onder A. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant en Columbus dan wel Bestelling van Klant met betrekking tot abonnementen op door Columbus uitgegeven Magazines.

9. Aangaan abonnement en welkomstgeschenk
9.1 Een abonnement kan door Abonnee op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden aangegaan. De totstandkoming van een abonnement wordt door Columbus schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) bevestigt. De bevestiging bevat onder andere het abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het abonnement en de contactgegevens van de klantenservice van Columbus.
 

9.2 Columbus heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een verzoek van een Klant tot het aangaan van een abonnement niet te accepteren. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd zal Columbus dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan Abonnee meedelen.
 

9.3 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee de afgelopen 6 maanden geen abonnement heeft gehad op het betreffende Magazine in kwestie. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van abonnementen), vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft Columbus het recht het welkomstcadeau c.q. de korting terug te vorderen.
 

9.4 Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.
 

9.5 In het onverhoopte geval dat een specifiek welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan zal Columbus een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van Abonnee. Indien een vervangend welkomstgeschenk aangeboden wordt en indien voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt abonnee het verschil terug. Als het vervangend welkomstgeschenk een hogere bijbetaling kent dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij abonnee in rekening gebracht. Als abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft abonnee een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.

9.6 Columbus doet haar uiterste best om het welkomstgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan Abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Columbus Abonnee daarvan op de hoogte stellen.

9.7 Eventuele gebreken of schade aan het welkomstgeschenk dienen door Abonnee binnen twee weken na ontvangst aan Columbus te worden gemeld via +31 85 8888 313 dan wel per e-mail via klantenservice@columbusmagazine.nl. Columbus is bevoegd om klachten die na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.

10. Looptijd en opzegging van het abonnement
10.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode of voor een bepaald aantal   
edities. Een abonnement wordt daarna – behoudens opzegging als in dit artikel geregeld– automatisch verlengd, tenzij anders vermeldt in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de Abonnee uiterlijk een (1) maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn Columbus over deze opzegging moet berichten. Dit kan telefonisch op +31 85 8888 313 per post aan het adres van Columbus dan wel per e-mail aan klantenservice@columbusmagazine.nl geschieden. Informatie over de looptijd van het Abonnement kan opgevraagd worden bij de Klantenservice van Columbus die te bereiken is op voornoemd telefoonnummer en e-mail adres.
 

10.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tenzij de betreffende titel 11 maal of meer per jaar verschijnt, dan dient Abonnee een opzegtermijn van een (1) maand in acht te nemen. Opzegging dient te geschieden op de wijzen als in artikel 10.1 genoemd en gaat in op het moment dat de opzegging Columbus heeft bereikt.
 

10.3 Indien een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur van meer dan 12 maanden en Abonnee ontvangt vanwege de overeengekomen duur van meer dan 12 maanden bij afsluiting een welkomstgeschenk, dan kan Columbus een voortijdige opzegging van het abonnement weigeren.


10.4 Een zgn. cadeau abonnement ten behoeve van een derde op een ander dan dat van Abonnee/Klant, wordt voor bepaalde tijd of voor een aantal edities aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.


10.5 In het onverhoopt geval van het overlijden van een Abonnee, eindigt het abonnement op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan Columbus wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 10,00 (tien euro) betreft.


11. Tarieven prijswijziging en betaling
11.1 De door Columbus gehanteerde tarieven en prijzen gelden uitsluitend voor abonnementen in Nederland en zijn inclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.


11.2 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (bijv. automatische incasso of iDeal). Indien Abonnee wil betalen middels een factuur dan zal daartoe per abonnementsperiode een aanvullende vergoeding van 2 euro bovenop de kosten van het abonnement in rekening worden gebracht. De betalingstermijn die bij verlenging van het abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van het Magazine en worden middels acceptgiro in rekening gebracht tenzij er een automatische incasso is overeengekomen. De abonnementsprijzen voor de verlenging staan vermeld in het colofon of op de servicepagina van het Magazine.


11.3 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, heeft Columbus het recht herinneringskosten in rekening te brengen . Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Columbus gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Columbus heeft alsdan het recht de vordering over te dragen aan een incassobureau.
 

11.4 Bij beëindiging van het abonnement na het eerste abonnementstermijn, heeft de Abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.
 

11.5 Columbus behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende Magazine gepubliceerd. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende abonnement, heeft Abonnee het recht het abonnement te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van een respectievelijk drie maanden en op de wijze als genoemd in artikel 10.1 van deze Voorwaarden.


11.6 Het storneren van een door Columbus (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.


12. Bezorging
12.1 Vanaf de overeengekomen datum van eerste bezorging van een door Columbus uitgegeven    Magazine, zal Columbus zich inspannen voor een tijdige bezorging hiervan gedurende de    looptijd van de Overeenkomst.

12.2 Columbus is gemachtigd de bezorging van het overeengekomen abonnement te staken indien tijdige betaling uitblijft.

12.3 Abonnee dient klachten over de bezorging zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen te melden aan Columbus ter attentie van de afdeling Klantenservice. Deze afdeling is telefonisch te bereiken via +31 85 8888 313 dan wel per e-mail: klantenservice@columbusmagazine.nl. Columbus zal zich er vervolgens voor inspannen de betreffende editie van het door Columbus uitgegeven Magazine zo spoedig mogelijk te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden. Klachten met betrekking tot de bezorging geven Abonnee niet het recht de betaling van het abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk niet te voldoen of op te schorten.

12.4 Columbus is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen van een door haar uitgegeven Magazine.

12.5 Abonnee dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig, te weten uiterlijk vier weken van te voren, aan Columbus te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de
naamsvermelding van Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan Columbus gemeld te worden.

12.6 Columbus doet haar uiterste best de producten te leveren binnen de door gaar aangegeven levertermijnen. Deze betreffen echter geen fatale termijnen. Columbus is niet aansprakelijk voor vertragingen in de bestelling indien die veroorzaakt zijn door toedoen van TNT post dan wel een andere door haar ingeschakelde logistieke onderneming.

13. Staken en wijziging inhoud en lay-out van Magazine
Columbus is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud en lay-out van de door Columbus uitgegeven Magazines naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Columbus ervoor zal zorgen dat het betreffende Magazine ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief. Columbus is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om de uitgave van een door Columbus uitgegeven Magazine op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft alsdan recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementstarief.
 

C. SPECIFIEKE WEBSHOPVOORWAARDEN
Deze bepalingen (hierna: ‘Webshopvoorwaarden’) zijn in aanvulling op de bepalingen genoemd onder A. en eventueel B. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant/Abonnee en Columbus dan wel Bestelling van Klant/Abonnee waarbij door Columbus via een door haar geëxploiteerde webshop (hierna: ‘Webshop’) abonnementen, (digitale) producten en/of diensten worden verkocht.

15. Garantie
15.1 Columbus staat ervoor in dat de bestelde producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 

15.2 De afbeeldingen van de online aangeboden  producten worden zo nauwgezet mogelijk door Columbus in beeld gebracht. Columbus kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.


16. Betaling en facturering
16.1 Voor producten anders dan online afgesloten abonnementen (zie artikel 11), dient betaling te geschieden op een manier die Klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van de (online) Overeenkomst (bijv. automatische incasso of iDeal ).


16.2 De door Columbus gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Columbus behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor een reeds geplaatste Bestelling.

17. Levering en uitvoering
17.1 Columbus zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Bestellingen. Bij de levering van de Bestellingen maakt Columbus gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s). Zij zullen de Bestelling verzenden aan het door Klant aan Columbus opgegeven adres.


17.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde producten berust bij Columbus tot het moment van bezorging aan Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


17.3 Columbus zal de geaccepteerde Bestelling uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de Bestelling is geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal Columbus het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.


18. Bedenktijd en herroeping
18.1 Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een product of abonnement gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende product door Klant of
a. indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen;        
b. indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(3) voor een Overeenkomst betreffende regelmatige levering van producten, zoals een abonnement gedurende een bepaalde periode, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste levering van het product heeft ontvangen.

18.2 Klant heeft de plicht om tijdens de bedenktijd als genoemd in artikel 18.1 zorgvuldig om te gaan met het product, de verpakking, labels en codering. Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Columbus retourneren, overeenkomstig de door Columbus verstrekte instructies.
 

18.3 Indien Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt Klant dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige manier aan Columbus.


18.4 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 18.3 bedoelde melding, stuurt Klant het online gekochte product terug naar Columbus,
Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam of overhandigt hij dit aan (een bevoegd vertegenwoordiger van) Columbus. Het product dient te worden teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door Columbus eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant. Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.


18.5 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel, zijn de kosten van retournering voor rekening van Klant.


18.6 Columbus zal uiterlijk binnen 14 dagen nadat het online bestelde product retour is ontvangen binnen de wettelijke termijn als genoemd in dit artikel, overgaan tot het terugstorten van het aankoopbedrag plus de verzendkosten. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Klant de aankoop heeft betaald.

18.7 Het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel geldt niet voor de levering van kranten en tijdschriften (met uitzondering van abonnementen) en voorts niet voor producten:
    a. die door Columbus tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Klant;
    b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
    c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
    d. die snel kunnen bederven of verouderen;
    e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Columbus geen invloed heeft;
    f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken.
   g. voor E-books, apps of andere digitale producten (hierna gezamenlijk: ‘Digitale producten’).

18.8 Columbus heeft het recht Klant te vragen naar de reden van herroeping. Klant heeft het recht maar niet de plicht deze vraag te beantwoorden.  


19. Klachten inzake aankopen via de Columbus webshop
19.1 Klachten in verband met via de webshop van Columbus geplaatste Bestellingen, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan te worden gemeld aan Columbus ter attentie van de afdeling Klantenservice te worden gericht. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op +31 85 8888 313, per brief ter attentie van de klantenservice, Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam of per e-mail klantenservice@columbusmagazine.nl. Columbus neemt klachten in behandeling en zal na twee weken hierop schriftelijk reageren.


19.2 In het onverhoopte geval dat een geschil omtrent een Bestelling of aankoop via de Columbus Website niet onderling tussen Columbus en Klant wordt opgelost, heeft Klant het recht om een klacht in te dienen via een van de geschillencommissies van de ODR (Online Dispute Resolution). Het online indienen van een dergelijke klacht kan via het volgende formulier. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en Columbus dan wel Klant dient daar gevolg aan te geven.
 
20. Bestelde Digitale producten
20.1 Voor via de webshop van Columbus aangeschafte Digitale producten als E-magazines, apps etc. geldt eenzelfde herroepings- en ontbindingsrecht als genoemd in artikel 18 met uitzondering van Digitale producten die na de aankoop via de website door Klant reeds zijn gedownload. Door het downloaden stemt Klant er uitdrukkelijk mee in dat Columbus Klant toestemming geeft tot toegang tot het Digitale product en dat Klant daarmee afstand doet van het recht gebruik te maken van het herroepings- en ontbindingsrecht.  


20.2 De (intellectuele eigendoms)rechten op de door Columbus aangeboden Digitale producten komen aan Columbus dan wel haar licentiegever toe. Klant verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht het Digitale product te gebruiken.


20.3 Columbus heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Het is Klant niet toegestaan bij door Columbus of haar licentiegever beveiligde Digitale, de beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Bovendien is het Klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren,  te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 20.2 beschreven licentie te buiten gaan.


© 2016 Uitgeverij Columbus B.V.